Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Volební program ČSSD Milevsko pro období 2010-2014

Milevští sociální demokraté v uplynulých dvaceti svobodných letech hráli vždy ve správě města výraznou roli – v roli starostky, místostarostů, radních, zastupitelů i členů výborů a komisí. Přispívali jsme vždy znalostmi, zkušenostmi, akcentovali jsme uvážlivé rozhodování za účasti všech, na prvním místě jsme se snažili vždy držet zájem města a jeho občanů.

V období let 2010 – 2014 chceme tímto svým programem přispět k formování cesty města Milevska do dalšího desetiletí. Věříme, že je to program s vizí, ale realistický, program, který je náročný a v důsledku pro město prospěšný. Programy jednotlivých stran v městech a obcích se často překrývají a nebývají politické v tom velkém slova smyslu. Jsou politické v tom, že slouží lidem. Věříme, že i tento náš volební program poslouží a že budeme mít dobrou šanci jej realizovat.

Podnikání a zaměstnanost

Říká se často: dělejme tu něco pro mladé! My si myslíme, že to hlavní pro mladé je možnost nalézt v místě práci zajišťující dobrou existenci a perspektivu – to ostatní si už oni najdou či vytvoří sami.
 • Budeme hledat další cesty, jak podpořit malé a střední podnikání v městě a regionu.
 • Přijmeme pravidla pro využití městských pozemků vhodných pro podnikání – budou extrémně výhodná pro firmy, které vytvoří a udrží pracovní místa.
 • Budeme trvale spolupracovat s největšími zaměstnavateli a Hospodářskou komorou, zejména abychom podpořili zvyšování počtu zaměstnanců nebo maximálně usnadnili iniciativním lidem vlastní podnikatelský začátek.
 • Zajistíme vypracování kvalifikované a reálné městské strategie na podporu podnikání a zlepšení zaměstnanosti. Ta nám umožní rozhodnout, kam v této oblasti investovat s nejlepším budoucím výsledkem.
 • Podpoříme v rámci svých možností další rozšíření jaderné elektrárny Temelín a budeme usilovat o její maximální dopravní dostupnost, stejně jako u průmyslových zón Tábora a Písku.

Výstavba města, infrastruktura

Nechceme regulovat, jak je nám podsouváno těmi, co nechtějí nebo ani neumějí dělat nic. Chceme především podněcovat a mít v zásadních momentech jasně formulovaný názor – stanovisko města.
 • Budeme hledat koncepční řešení centra města a co nejrychlejší řešení současného autobusového nádraží.
 • Chceme jasně definovat pravidla pro podporu výstavby pro bydlení, musí být zajištěn srovnatelný příspěvek pro všechny zájemce.
 • Budeme se snažit rozumně směrovat městské prostředky na opravy sítí, povrchů silnic a chodníků, které to někdy opravdu potřebují.
 • Budeme hledat takový model osvětlení města, který povede k rychlé obnově a úsporám.
 • Budeme usilovat o posílení investic do vodohospodářského majetku města, aby se celý systém vodovodů a kanalizací udržoval v optimální kondici.
 • Dořešíme komplikované smluvní vztahy v oblasti vytápění a dodávek teplé vody.
 • Budeme hledat cesty a možnosti pro prodloužení teplovodu do dalších částí města.
 • Chceme věnovat dostatečnou pozornost potřebám místních částí, příkladem může být třeba rekonstrukce kovárny v Rukávči.

Sociální a zdravotní oblast

Aby se všichni jezdili sem k nám učit. A mimochodem, sociální služby, nejen městské, to není zrovna bezvýznamný zaměstnavatel …
 • Budeme usilovat o udržení úrovně poskytovaných sociálních služeb i v případě, že financování z vnějších zdrojů bude částečně omezeno.
 • Budeme se snažit o obnovení špičkové pozice Milevska na poli sociální péče, jak tomu bylo v dobách nedávno minulých.
 • Podpoříme pokračování komunitního plánování, je nutné aktualizovat současný a připravit nový komunitní plán.
 • Za mimořádně důležité považujeme zachování Lékařské služby první pomoci a rychlé záchranné služby v Milevsku.
 • K bytové politice: město by nemělo v delším horizontu být velkým majitelem bytů, omezme se na správu sociálního a startovacího bydlení, podporujme například rozvoj bydlení družstevního.
 • Budeme hledat řešení pro dočasná a azylová bydlení ve vhodných lokalitách.

Školství

Školství je významné pro všechny a v mnoha směrech. Školy dělají z místa město…
 • Budeme podporovat obě střední školy, tak aby byly dlouhodobě udržitelné.
 • Za důležitou investici považujeme zateplení a výměnu oken v II. ZŠ Komenského.
 • Budeme podporovat menší modernizační akce v základních i mateřských školách, zejména ty, které využijí dotačních peněz.
 • Udržíme všechny mateřské školy, v minulosti jsme bránili jejich rušení a ukázalo se to jako prozíravé.

Kultura

I v kultuře musíme neustále poměřovat penězi, ale tady to zrovna jen penězi nejde, investice je to nevděčná, návratnost většinou neměřitelná. Milevsko rozhodně není místo, kde se toho“málo děje“. A ani do budoucna nebude.
 • Dokončíme navrženou koncepci organizace kultury a budeme ji realizovat.
 • Podpoříme slibný trend v aktivitách Domu kultury směrem k mládeži.
 • Zajistíme finančně i materiálně přestěhování Milevského muzea a budeme podporovat kontinuitu jeho činností a dobré začlenění do aktivit v areálu kláštera.
 • Posílíme prostředky na nezávislé kulturní aktivity – grantový program.
 • Vytvoříme „zlatý fond“ opakovaných kulturních a společenských akcí, abychom poskytli jejich organizátorům přiměřenou jistotu pro delší plánování
 • Chceme posilovat maškary, čarodějnice, posvícení jako profilové akce města
 • Máme vizi: „lehký amfiteátr“ v příhodné lokalitě (třeba Bažantnice, poblíž bazénů?), aby „zvukově odlehčil “ okolí Domu kultury či hřbitova a umožnil v sezóně častější konání akcí.

Sport a volný čas

Na tomhle se shodneme napříč partajemi: „pro děti (a mnohdy i pro dospělé) je lepší, když jsou na hřišti, než ve špatné partě nebo v herně“ … financování sportu v Milevsku je naprostý evergreen, budeme se snažit napsat nějakou další rozumnější sloku. Konec černé díry!!!
 • Znovu prověříme model financování sportu a sportovišť, abychom měli všechno pod jasnou kontrolou a dokázali ze strany města vytvořit co nejlepší podmínky.
 • Provedeme přestavbu tenisových šaten
 • Budeme usilovat o získání prostředků na generální opravu travnatého fotbalového hřiště
 • Dokončíme koupaliště a budeme ho provozovat tak, aby se nemalé vložené prostředky vrátily v tom, že občané města získají příjemné a dobře vybavené místo pro letní relaxaci.
 • Budeme hledat cesty, jak realizovat další etapu modernizace sportovišť a ubytovacích kapacit v komplexu zimního stadionu.
 • Budeme budovat cyklostezky, nabízí se propojení centra, ZVVZ, kláštera, Hajdy, …

Doprava

Tak tady platí celkem spolehlivě, ať uděláš, co uděláš, polovině lidí to bude vyhovovat, polovina ti nejspíš přijde vynadat. Tedy s rozumem a pokud možno v maximální shodě s názorem veřejnosti.
 • Chceme podrobit analýze dopravní řešení Masarykova, Sokolovská a v případě potřeby provést revizi.
 • Parkování v centru města je určitě možné dále optimalizovat, hledat plochy pro delší stání – třeba těch, co dojíždějí do zaměstnání. Nabízí se autobusové nádraží.
 • Budeme usilovat o další omezení rychlosti v průjezdu městem u výjezdu ze Sokolovské ulice a celkové bezpečnější řešení téhle lokality, zřídit některé další přechody.
 • Budeme v konkrétních místech ve městě chtít snížit nebo naopak zvýšit povolenou rychlost.
 • Chceme hledat další místa pro parkování (a budovat parkoviště) ve všech frekventovaných částech města.
 • Budeme podporovat všechny snahy o „přiblížení“ Milevska dálniční síti. Chceme dosáhnout rekonstrukce povrchu silnice I. třídy na Rožmitál na průjezdu Milevskem

Pořádek a bezpečnost

Někdy to v novinách vypadalo, že ve městě není dost bezpečno. Myslíme si opak a rozhodně chceme, aby Milevsko bylo vždycky jen klidné a bezpečné místo.
 • Provedeme důkladnou revizi činnosti městské policie, budeme klást důraz na důslednou rajonizaci a vytížení osob i prostředků, na to, co městské policii opravdu náleží dělat.
 • Posoudíme znovu kamerový systém, jeho diskrétnost a efektivnost, v kladném případě jej rozšíříme o další lokality, například o příjezdové komunikace do města.
 • Chceme vylepšovat systém přenosu informací o problémech s pořádkem a zvýšit rychlost reakce.
 • Výrazně snížíme počet tabulí oznamujících, že se v zimě neuklízí.

Město a jeho okolí, propagace, cestovní ruch

Běh na dlouhou trať, možná se odpočívalo víc, než je třeba, někteří borci jsou daleko vepředu. Pojďme zčerstva vyrazit, ale udržitelným tempem.
 • Připravíme ve spolupráci se všemi zainteresovanými dlouhodobý koncept rozvoje turismu – s mottem: Milevsko – cíl i východisko pro cesty za památkami Jižních Čech. Zahrne propagaci, pamětihodnosti s klášterem jako ústředním bodem, ubytovací kapacity, sportovní a kulturní zázemí.
 • Vytvoříme základnu pro systematickou propagaci města a regionu v některé z městských kulturních organizací.
 • A zase vize: atraktivní vycházkový, vyhlídkový a naučný okruh s centrem v klášteře, s kamennými objekty, křížovou cestou …
 • Podpoříme pěší a cyklistický pochod po památkách Milevska a okolí.
 • Obnovíme postavení města ve Svazku obcí.
 • Navážeme na tradici zahraničních vztahů – budeme hledat cesty jak tyto kontakty zpřístupnit širší veřejnosti, využít pro propagaci města.

Finance

Socani utrácejí, pravice spoří – to je levné, ale pořád dobře prodávané klišé. My jsme v Milevsku dlouhodobě udrželi pravý opak a tuhle politiku nebudeme hned tak měnit.
 • Cílem nejvyšším je takový stupeň stabilizace financí, aby město bezpečně mohlo procházet i méně příznivými časy.
 • Přineseme do zastupitelstva nový ověřený sofistikovaný systém výběrových řízení (minimalizace investičních nákladů s vyloučením vlivu kohokoliv) a realizace investičních záměrů.
 • Budeme hledat cesty, jak zavázat zastupitele nové i budoucí k jednoznačné „rozpočtové odpovědnosti“.
 • Maximalizujme příjem finančních prostředků ze státních či unijních zdrojů, ale jen na ty projekty, které jsou bez jakýchkoli pochybností pro město opravdu potřebné.
 • Zaměříme se na optimalizaci provozních výdajů města, hledání úspor a celkovou vyrovnanost hospodaření města.

Občané, město, úřad

Demokracie a samospráva není levná záležitost, tak se budeme snažit, aby byla opravdu k užitku, abychom lidem nepodávali sice krásnou, ale prázdnou nádobu. Nikdy nebude uděláno dost.
 • Pokusíme se obnovit atmosféru tvořivé spolupráce v orgánech města, komunální politika je správa věcí veřejných a ne nepřetržitý osobní marketing.
 • Budeme tlačit na maximální transparentnost všech rozhodování, chceme minimalizovat prostor pro vliv osob a skupin.
 • Při zadávání zakázek budeme používat co nejvíce všechny známé postupy a metody vedoucí ke snižování nákladů, navrhneme zavést pro klíčové zakázky princip veřejné obhajoby rozhodnutí.
 • Provedeme optimalizaci počtu zaměstnanců úřadu včetně všech organizačních složek a zřizovaných organizací.
 • Chceme zavést princip periodické obhajoby klíčových pozic na úřadě i v podřízených organizacích formou konkurzů.
 • Chceme v práci každého zaměstnance úřadu i člena samosprávy vidět maximální vstřícnost, chceme zvyšovat pocit, že úřad je místo, které pomáhá a slouží.
 • Budeme ještě více spolupracovat s občany, dávat větší prostor jejich námětům a upozorněním.